بستر حیوانات

این محصولات برای حفظ سلامتی حیوانات مناسب است و زیر آنها را تمیز نگه می دارد. از آلودگی پستان گاوها و انتشار بیماری کلبسی لاماستیت جلوگیری کرده و شیردهی آنها را افزایش می دهد. از اسراف علوفه جلوگیری می کند.کفپوش ارتجاعی به علت گستراندن وزن حیوان بر کف، حس راحتی به حیوان میدهد و در برخاستن به او کمک می کنداز بروز زخمهای فلان در پاهای قدامی و شکستگی زانوان ممانعت می کند. جلوی رماتیسم را می گیرد. نظافت آن آسان است و به علت ساختار پلیمری کثافات را جذب نمی کند. از زخم شدن شکم حیوان و انتقال بیماری های واگیردار جلوگیری میکند. این کفپوش بوسیله ی خروجی های ویول در قسمت تحتانی می تواند آب اضافی را تخلیه کند و اکان عبور هوا از بین آن وجود دارد و به این سبب از بروز و اتشار باکتری جلوگیری می کند.
پیمایش به بالا
به بالای صفحه بردن